Item for sale / Show all items

K-37 Shu-Urushi-Nuri 62-Ken Koboshi-Kabuto

Price : JPY 1,700,000

K-36 Kuro-Urushi-Nuri Shinomi-Nari kabuto (include Wakitate&Menpo)

Price : JPY 1,600,000

K-35 Kuro-Urushi-Nuri 62-Ken Koboshi Kabuto

Price : Prices available upon request

K-34 Sabiji-Nuri Tenkokuzan-Nari Kabuto (include Wakitate)

Price : Prices available upon request

K-32 Tetsu-Sabiji 62-ken Suji-Kabuto

Price : Prices available upon request

K-31 Kuro-Urushi-Nuri Hineno-Zunari Kabuto

Price : JPY 800,000

pagetop