Item for sale / Kabuto (Helmets)

K-43 Kuro-Urushi-Nuri 32-Ken So-Fukurin Suji-Kabuto

Price : Prices available upon request

K-41 Tetsu-Sabiji Okitenugui-Nari Saiga-Kabuto

Price : Prices available upon request

K-39 Tetsu-Sabiji 10-Mai-Bari Maruzukin-Nari Kabuto

Price : Prices available upon request

pagetop